آموزش گزینه های مجموع گل در سایت بت باکس

در ادامه ی معرفی و آموزش گزینه های متعدد شرط بندی تصمیم بر این گرفتیم تا در این مطلب گزینه های متعدد مرتبط با مجموع گل در سایت بت باکس را به شما معرفی کنیم.

۱ – مجموع گل بالا وپایین / سه حالته

این مورد دارای سه حالت است:

Over3 : این گزینه به معنای بالای ۳ گل است . در این گزینه اگر ۴ گل و بیشتر از ۴ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

Or32 : این گزینه به معنای یا ۳گل یا ۲ گل می باشد . در این گزینه اگر ۳ گل یا ۲ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر این صورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

 : Under2 این گزینه به معنای پایین ۲ گل می باشد. در این گزینه اگر ۱ گل یا ۰ گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم شد در غیر اینصورت بازنده ی شرط خود خواهیم بود.

۲ – گل بالا / پایین

گل پایین ۰٫۵: در این گزینه اگر صفر گل در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده خواهیم شد.

گل پایین ۱٫۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۱٫۵ و حالت پایین این عدد ۱ می باشد . اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.

گل پایین ۱٫۵ : در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

گل پایین ۱٫۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱٫۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۲ : در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم بود.

گل پایین ۲٫۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲٫۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم برد و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم شد.

گل پایین ۲٫۵ : در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بودو در غیر اینصورت بازنده می شویم.

گل پایین ۲٫۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۳و حالت پایین این عدد ۲٫۵می باشد . اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما بازنده خواهد شد و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم برد.

گل پایین ۳ : در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد . اگر کمتر از ۳ گل زده شود برنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالای ۰٫۵ : دراین گزینه  اگر ۱ گل و بیشتر زده شود برنده ی شرط خواهیم بود در غیر اینصورت بازنده ی شرط می شویم.

گل بالای ۱٫۲۵ : این گزینه دارای دو حالت بالا و پایین است. حالت بالای این گزینه ۱٫۵ و حالت پایین این گزینه ۱ می باشد. اگر ۲ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۱ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد. و اگر گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالا ۱٫۵ : در این حالت اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.

گل بالا ۱٫۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲و حالت پایین این عدد ۱٫۵ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد و اگر ۱ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

گل بالا ۲ : در این گزینه اگر ۲ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد. اگر ۱ گل و کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم شد و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم بود.

گل بالا ۲٫۲۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۲٫۵و حالت پایین این عدد ۲ می باشد . اگر ۳ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۲ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط را خواهیم باخت و به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برگشت می خورد و اگر ۱ گل زده شود یا گلی در بازی زده نشود به ازای هر دو حالت بازنده ی شرط خواهیم شد.

گل بالا ۲٫۵ : در این گزینه  اگر ۲ گل یا کمتر زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده می شویم.

گل بالا ۲٫۷۵ : در این گزینه دو حالت خواهیم داشت . حالت بالای این عدد ۳ و حالت پایین این عدد  2.5می باشد . اگر ۴ و یا بیشتر گل زده شود به ازای هر دو حالت برنده ی شرط خواهیم بود. اگر ۳ گل زده شود به ازای حالت بالا نیمی از شرط برگشت خورده و  به ازای حالت پایین نیمی از شرط ما برنده خواهد شد و اگر ۲ گل و کمتر در بازی زده شود به ازای هر دو حالت شرط خود را خواهیم باخت.

گل بالا ۳ : در این گزینه اگر ۳ گل زده شود شرط ما برگشت می خورد . اگر کمتر از ۳ گل زده شود بازنده ی شرط خواهیم بود و در غیر اینصورت برنده ی شرط خواهیم شد.

۳ – gole line

 4 – گل بالا / پایین نیمه اول

قواعد و موارد این گزینه دقیقاً همانند گزینه ی ۲ بوده با این تفاوت که گزینه ی ۲ در مورد تمام بازی بوده و این گزینه  مربوط به نیمه ی اول بازی می باشد.

۵ – gole line (1st half)

این گزینه دقیقاً همانند گزینه ی ۳ بوده با این تفاوت که گزینه ی ۳ در مورد تمام بازی بوده و این گزینه مربوط به نیمه ی اول بازی می باشد.

۶ – گل بالا / پایین نیمه دوم

قواعد و موارد این گزینه دقیقاً همانند گزینه ی ۲ بوده با این تفاوت که گزینه ی ۲ در مورد تمام بازی بوده و این گزینه  مربوط به نیمه ی دوم بازی می باشد.

۷ – زوج یا فرد

در این گزینه  از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در بازی زوج می شود یا فرد

۸ – زوج یا فرد در نیمه اول

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در نیمه ی اول بازی زوج می شود یا خیر

۹ – زوج / فرد در نیمه دوم

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مجموع گل های زده شده در نیمه ی اول بازی زوج می شود یا خیر

۱۰ – گل بالا / پایین میزبان

قواعد و موارد این گزینه دقیقاً همانند گزینه ی ۲ می باشند با این تفاوت که در گزینه ی ۲ در مورد مجموع گل دو تیم در تمام بازی صحبت شده در صورتی که در این گزینه از مجموع گل های میزبان در تمام میزبان صحبت شده است.

۱۱ – گل بالا / پایین مهمان

قواعد و موارد این گزینه دقیقاً همانند گزینه ی ۲ می باشند با این تفاوت که در گزینه ی ۲ در مورد مجموع گل دو تیم در تمام بازی صحبت شده در صورتی که در این گزینه از مجموع گل های مهمان در تمام میزبان صحبت شده است.

۱۲ – هر دو تیم گل بزنند

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کینم هر دو تیم گل می زنند یا خیر

۱۳ – میزبان گل می زند

در این گزینه  از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم میزبان گل می زند یا خیر

۱۴– مهمان گل می زند

در این گزینه  از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم مهمان گل می زند یا خیر

۱۵ – هر دو تیم در نیمه اول گل می زنند ؟

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم هر دو تیم در نیمه ی اول گل می زنند یا خیر

۱۶– هر دو تیم در نیمه دوم گل می زنند ؟

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم هر دو تیم در نیمه ی دوم گل می زنند یا خیر

۱۷ – زننده گل اول

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم اولین گل را مهمان می زند یا میزبان یا اینکه اصلاً گلی زده نمی شود

۱۸ – زننده گل آخر

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم آخرین گل را مهمان می زند یا میزبان یا اینکه اصلاً گلی زده نمی شود

۱۹ – هر دو تیم گل در هر دو نیمه گل می زنند

این گزینه دارای ۴ حالت مختلف می باشد کلمه ی سمت راست مربوط به این است که هر دو تیم گل می زنند یا خیر و کلمه ی سمت چپ مربوط به این این است که در هر دو نیمه گل می زنند یا خیر

Yes / no : این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و در هر دو نیمه گل زده می شود.

yes / yes : این گزینه  به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و در هر دو نیمه نیز گل زده می شود.

no / no : این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل نمی زنند و در هر دو نیمه نیز گل زده نمی شود.

no / yes : این گزینه به این معناست که هر دو تیم گل می زنند و در هر دو نیمه گل زده نمی شود.

۲۰ – گل به خودی

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم گل به خودی در بازی خواهیم داشت یا خیر

۲۱ – کلین شیت میزبان (میزبان گل نمیخورد)

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم میزبان کلین شیت می کند یا خیر

۲۲ – کلین شیت مهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعیین کنیم مهمان کلین شیت می کند یا خیر

۲۳ – زننده ی گل

در این گزینه از ما خواسته شده تا زننده ی یک یا چند گل از بازی را تعیین کنیم

۲۴ – گل اول چگونه به ثمر می رسد

در این گزینه از ما نحوه ی به ثمر رسیدن گل اول بازی خواسته شده است

۲۵ – تعداد دقیق گل ها

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در بازی را حدس بزنیم . موارد ۰ تا ۶ به وضوح مشخص می باشند و گزینه ی more 7 به معنای ۷ گل و بیشتر می باشد.

۲۶ – تعداد دقیق گل های میزبان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده توسط میزبان را حدس بزنیم .

۲۷ – تعداد دقیق گل های مهمان

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده توسط مهمان را حدس بزنیم .

۲۸ – تعداد گل های بازی در نیمه ی اول

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در نیمه ی اول بازی را حدس بزنیم .

۲۹ – تعداد گل های بازی در نیمه ی دوم

در این گزینه از ما خواسته شده تا تعداد گل های زده شده در نیمه ی دوم بازی را حدس بزنیم .

۳۰ – گل : در ده دقیقه ی اول

این مورد دارای دو گزینه ی پایین ۰٫۵ و بالا ۰٫۵ می باشد . پایین ۰٫۵ به معنای این است که بازی گلی نداشته باشد و بالای ۰٫۵ به این معناست که بازی ۱ گل و بیشتر داشته باشد.

۳۱ – بیشترین گل زده شده در کدام نیمه می باشد

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم در کدام نیمه گل بیشتری زده شده است و اگر از نظر ما به میزان مساوی در هر دو نیمه گل زده می شود گزینه ی مساوی را انتخاب می کنیم.

۳۲ – در هر دو نیمه گل می زند

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم کدام تیم در هر دو نیمه گل می زند مهمان یا میزبان

۳۳- گل اول بازی توسط چه کسی زده می شود

در این گزینه از ما خوسته شده است تا تعیین کنیم گل اول بازی توسط کدام بازیکن زده می شود و اگر از نظر ما بازی گلی را نداشته باشد گزینه ی no goalscorer  را نتخاب می کنیم.

۳۴ – گل آخر بازی توسط چه کسی زده می شود

در این گزینه از ما خوسته شده است تا تعیین کنیم گل آخر بازی توسط کدام بازیکن زده می شود و اگر از نظر ما بازی گلی را نداشته باشد گزینه ی no goalscorer  را نتخاب می کنیم.

۳۵ – زننده ی گل بیشتر از یک گل (دو و بیشتر)

در این گزینه از ما خواسته شده است تا تعیین کنیم کدام بازیکن بیشتر از یک گل در بازی خواهد زد.گروه تلگرامی مشاوره و فرم های آماده شرط بندی


مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!